reddit

+971 4 886 0770 info@nexzone.co

Menu

Cat6 UTP system

Copper solution

Cat6 UTP system

1.Cat-6-UTP-SOLID-Cable-C6U305GY

Model No.: C6U305GY

Cat6 UTP system
2.Cat-6-UTP-Solid-Cable-C6U305BL

Model No.: C6U305BL

Cat6 UTP system
3.Cat-6-UTP-Keystone-Jack-JKA14-UC6

Model No.: JAKUC6WH

Cat6 UTP system
4.Cat-6-UTP-Keystone-Jack-JKB14-UC6

Model No.: JKB14-UC6

Cat6 UTP system
5.Cat-6-UTP-Patch-Panel-PPA2414-UC6

Model No.: MPP24XXXB

Cat6 UTP system
6.Cat-6-UTP-Patch-Panel-PPD2414-UC6

Model No.: PPIDC24UC6B

Cat6 UTP system
7.-Cat-6-UTP-Patch-Cable-PCA14-UC6-1

Model No.: PC6U1RD

Cat6 UTP system
8.CAT-6-UTP-Modular-Plugs-RJB14-UC6

Model No.: RJB14-UC6

Cat6 UTP system